Az Egységes Húsvéti Dátumért folyamodó petíciót hívek ezrei tartják fontosnak.  Közéjük tartoznak az alábbi egyházi személyek is:

Archbishop VincentJézusnak a halálból való feltámadása jelenti hitünk alapját. Ez az igazság kapcsolja egybe az összes keresztényt, és ez ad reményt arra, hogy Jézusban és Jézus által a kegyelem győzedelmeskedni fog a bűn felett. Ezért lenne helyes és igazságos, hogy közös időpontban ünnepeljük a Húsvétot.”

Vincent Concessao katolikus érsek

 India

Kérem, támogatásunk jeléül írjuk alá ezt a felhívást, amely valamennyi keresztény egyházat a Húsvét dátumának egységesítésére kér. Teljes szívvel támogatjuk, hogy a Húsvétot egy közös napon ünnepeljük, mert a Feltámadt Úr Jézus Krisztus is Egy, és ezért az ő Egyházának is egynek kell lennie, és nem darabokra szakadtnak. Az Örmény Apostoli Ortodox Egyház már a Gergely-naptárt használja, kivéve minket itt Jeruzsálemben, mivel a Görög Ortodox Egyház még ragaszkodik a Julianus-naptárhoz, és az Örmény Egyház köteles igazodni ehhez a Szent Helyek status quojának tiszteletben tartása miatt.

Aris Shirvanian örmény ortodox érsek

Jeruzsálem

“Mi keresztények, megosztottságunkkal mélyen megsebezzük Krisztus Misztikus Testét. Azzal, hogy a Húsvétot két különböző időpontban ünnepeljük, a legnagyobb bűn és az Isten szeretete ellen szóló tanúságtétel! Ezért szilárd véleményem, hogy meg kell állapodnunk a Húsvét egységes időpontjában. Ezután maga az Úr fog egyesíteni minket egyetlen lelki testben.”

Felix Toppo S.J. katolikus püspök

India


Fr Peter CSWG

“A Feltámadás páratlan esemény keresztény hitünkben. Megerősíti az Evangélium kinyilatkoztatását, mely egy Istentől jövő Új Teremtést ígér az egész emberiség számára. Ahhoz, hogy ezt az igazságot meggyőzően tudjuk hirdetni, minden kereszténynek mindenhol ugyanaznap kell ünnepelnie ezt a páratlan eseményt.”

Fr Peter CSWG anglikán szerzetes

Anglia

“Támogatni szeretném a felhívást, amely azt kéri, hogy tegyük egységessé Húsvét dátumait az Egyházban. Világos, hogy a halála előtti éjszakán Jézus Krisztus az újonnan megalapított Egyháza egységéért imádkozott. Nyilvánvalóan tudta az Úr, mi fog Misztikus Testével történni. Mi, akik ennek a Misztikus Testnek a tagjai vagyunk, a különbségeinkkel büszkélkedünk, ahelyett, hogy azt keresnénk, ami összeköt bennünket! A Jelenések 12 diabolusként írja le a Sátánt, ami azt jelenti, hogy szétválasztó vagy megosztó. Darabokra szakítani az Egyházat azt jelenti, hogy darabokra szakítani az Urat, és mi az Úr Jézus Krisztus nélkül nem juthatunk a mennybe. Nekünk, az Egyháznak Isten misztériumát a Fővel való bensőséges kapcsolatban kell megragadnunk, aki mint Szentháromság, minden teremtményt arra hív, hogy osztozzon az Ő életében. A világnak nagyon nagy szüksége van Istenre. Az Egyháznak kötelessége, hogy visszanyerje erejét, de ezt az erőt csak az egységben lehet megvalósítani, a Szentlélek vezetésével. Az Egyház erejének ettől az újraéledésétől függ, hogy teljesül-e Krisztus küldetése az Ő Misztikus Testében és általa. Vágyom a napra, amikor majd Isten dicsősége látható lesz a Jézus Krisztusban egyesült Egyházban.”

Fr Wayne Weldschidt OMI katolikus pap

Dél-Afrika

Fr KURIAN MATTAM

“Az egyesítés azért fontos számomra, mert

1.      A Húsvét a keresztény hit alapja.
2.      Az egyesítés begyógyítja Krisztus testének legalább egy sebét.
3.      Fontos lépés lesz az egyházak közötti egység felé.”

Krisztusban:

Fr Kurian Mattam katolikus pap, India


Josep Monels

“A különböző birodalmak, nemzetek és országok keresztény egyházai és felekezetei évszázadok óta megünneplik Húsvétot (Krisztus halálát és feltámadását). A kereszténység legfontosabb eseményét, mert Isten kegyelméből bűneink bocsánatot nyertek, és örök üdvösségben lesz részünk. Sajnos azonban nem ugyanazon a napokon ünnepeljük a Húsvétot különböző teológiai és csillagászati megfontolások, kulturális befolyások, vallások és egyházi naptárak miatt. Nem egy napon ünnepeljük a Húsvétot… Ez botrány minden keresztény és nem keresztény számára! 2010-ben és 2011-ben közös időpontra esik a Húsvét ünnepe. Hiszem, hogy a globalizáció korában nagyon fontos lenne az együttes, közös tanúságtétel azáltal, hogy a jövőben minden keresztény mindig ugyanazon a napon ünnepelje a Húsvétot. Ő ÉL, ÉS HAMAROSAN VISSZATÉR!”

Josep Monells evangélikus lelkipásztor

Spanyolország

Fr John Aberton

“Ha a világ evangelizálásának sikere az egységen múlik (János 19,21), és ha a Húsvét dátumának egyesítése közelebb fogja egymáshoz hozni a Keletet és a Nyugatot, akkor az ebből a megállapodásból fakadó sok jóhoz képest másodlagos fontosságú a pontos dátum. Akkor miért tétovázunk?”

Fr John Abberton katolikus pap
Anglia

Father George Coconas

“Szeretett Jézusunkat egyszer feszítették keresztre a Kálvária hegyen és Ő kiontotta vérét az emberiség bűneiért. Három nap múlva feltámadt halottaiból örömöt hozva az emberiségnek. A keresztények mégis két különböző időpontban ünneplik a Húsvétot, ami olyan, mintha kettévágnák Jézus drága testét. Meg vagyok győződve arról, hogy ez elsősorban magának Jézusnak elfogadhatatlan. Ha minden keresztény ugyanaznap ünnepelné a Húsvétot, ez egyesítené az embereket és magától értetődően békés és harmonikus lenne a lelki életük.”

Fr George Coconas görög ortodox diakónus

Dél-Afrika

The Rev'd Canon Dr Gavin Ashenden

“Támogatom a Húsvét dátumának egyesítését, mert begyógyítaná az elődeink bűnei és megosztottsága miatt keletkezett sebeket. Egyúttal engedelmeskednénk a Feltámadt Krisztusnak, aki a szív és a szellem legmélyebb egységét kéri Egyházától, valamint meggyőzőbb tanúságtétellel szolgálnánk a világnak.”

Dr Gavin Ashenden anglikán pap
Anglia

Fr Brian Cross

“A Keleti és a Nyugati teológiai hagyomány egyaránt fontos és tiszteletre méltó. Az apostoli hitvallásban kinyilvánítjuk őszinte szándékunkat. Mi továbbra is ragaszkodni fogunk az apostolok szándékához.”

Fr Brian Cross kopt ortodox pap

Dél-Afrika

Sister Martha

“Hiszem, hogy a Húsvét dátumainak egyesítése nagyon fontos, mert: az Egység a szeretet bizonyítéka a világnak és értékes ajándék minden keresztény számára.”

Martha O'Daly nővér

Olaszország