Proč bychom se nemohli všichni jednoduše shodnout na jednom výpočtu?

Datum Velikonoc nesouvisí s dogmaty nebo teologií, jde o způsob počítání času!

Hřích našeho rozdělení způsobuje Ježíši mystickým způsobem utrpení, protože nedovolujeme Duchu svatému uskutečňovat jednotu, kterou Ježíš získal pro Svou Rodinu Svým Utrpením, Smrtí a Zmrtvýchvstáním. Jsme toho schopni sami a nebo využijeme příležitosti, která nám byla dána, udělat něco pro to, abychom měli jedno společné datum slavení Velikonoc, aby tak křesťané po celém světě stáli jednotni při slavení Zmrtvýchvstání?

Pokud na tuto otázku odpovíte ano, přečtěte si následující a zvažte, zda jste připraveni učinit malý krok a nechat zaznít svůj hlas v gestu, které má uzdravit rány našeho rozdělení, jimiž Církev trpí.

Učiňte malý krok směrem k jednotě

První krok: Všeobecná petice již shromáždila přes jeden milion podpisů.

Druhý krok: Po podepsání petice je pro zájemce k dispozici vzorový dopis pro jejich příšlušného biskupa či jiného odpovídajícího představitele v konkrétní denominaci, v jehož kompetenci je tento záměr.

Jaká je váha mého hlasu a co tato petice dosáhne?

Cílem našich stránek OneDate je povzbudit laiky, aby prokázali svou křestní milost, kterou Bůh zjevil v 1.listu sv.Petra 2:9-10, “Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste `vůbec nebyli lid´, nyní však jste lid Boží; pro vás `nebylo slitování´, ale nyní jste došli slitování” To nepopírá další Boží dary příslušných biskupů a jiných duchovních v jednotlivých denominacích, ale jsou to laici, kteří mají prokázat Bohem darované křestní charisma, které Bůh udělil také Své Církvi.

“Povinnost a právo apoštolátu pro laiky se odvozuje přímo z jejich spojení s Kristem jako hlavou. Neboť když byli křtem včleněni do tajemného Těla Kristova a biřmováním utvrzeni silou Ducha svatého, sám Pán je pověřuje apoštolátem.” Odstavec 3, Apoštolát laiků, Druhý vatikánský koncil.

Tato petice křesťanů celého světa má ověřit jejich apoštolát v životě Kristovy Církve.

“ Kristus, veliký prorok, hlásal Otcovo království svědectvím života a mocí slova. Dokud se plně nezjeví ve své slávě, vykonává svůj prorocký úřad nejen prostřčednictvím hierarchie učící jeho jménem a mocí, ale též prostřednictvím laiků; proto sje ustanovuje svými svědky a vybavuje smyslem pro víru a milostí slova(Skutky 2:17-18,Zjevení 19:10)” Odstavec 35, Dokument o Církvi (Lumen Gentium), Druhý vatikánský koncil.

Tato petice prověřuje učitelskou (prorockou) roli laiků celého světa společně s hierarchií v životě Kristovy Církve.

Proto není jen nutné mít důkaz v podobě podpisů, ale petice musí být také dodatečně přijata členy různých denominací, které tvoří církev ve své hierarchii. To se děje v naději, že tato aktivita poslouží jako pádný podnět ke změně pro duchovní, kteří se přesvědčí, že Kristův lid touží demonstrovat jednotu srdce a slavit tento velký svátek jako jedna křesťanská rodina, která není rozštěpena, roztříštěna a rozdělena.

Každá osoba, která podepsala petici a rozhodla se být kontaktována, bude emailem upozorněna o dosažení jednotlivých mezníků, t.j.10 000 podpisů, 100 000 podpisů. Poté, co bude dosaženo potřebného množství, budou jednotlivci, kteří se rozhodli kontaktovat svého biskupa/či jiného odpovídajícího představitele své denominace, poté mohou získat vzorový dopis z OneDate.org pro svého konkrétního duchovního představitele. Biskup či jiný odpovídající představitel má největší možnost stát se prostředníkem změny a vyslyšet tento hlas lidu Církve. Pak už je otázkou odpovědnosti každého jednotlice (z kterékoliv denominace) informovat se u svých církevních představitelů, co z jejich strany podnikli. To se může stát skutečným hlasem jednoty, pokud každý splní tyto dva jednoduché kroky.

Probíhá proces kontaktování různých ekumenických a církevních webových stran a serverů za účelem co největšího rozšíření povědomí o této petici skrze spojení na tento web.

Můžete pomoci tím, že zašlete spojení na tento web a/nebo informujete své přátele, že tato petice existuje a povzbudíte je podepsat ji..

Je potřeba, aby pomocná strategie probíhala formou šíření povědomí o důležitosti sjednocení data Velikonoc a také naléhavá modlitební podpora, aby naši křesťanští vůdcové obdrželi potřebnou milost ke SJEDNOCENÍ data Velikonoc.

Na světě jsou dvě miliardy křesťanů a všichni mají za úkol naplnit roli, kterou jim Ježíš svěřil, při nastolení jednoty všech křesťanů. Tím, že podepíšete tuto petici za slavení Velikonoc v jednom termínu všemi křesťany společně, můžeme, my křesťané celého světa, udělat něco praktického pro dosažení plné jednoty Církve, kterou Ježíš ustanovil před 2 000 lety.

Číst více
Inspirace pro OneDate.org

Hlasovat nyní
Hlasujte pro společné slavení Velikonoc všichni v jednom termínu