Dlaczego nie moglibyśmy po prostu zgodzić się na obliczenia?

Dzień Wielkanocy nie mam nic wspólnego z dogmatem albo teologią. Wiąże się on tylko z tym, jak liczymy czas!

Grzech naszego podziału powoduje, że Jezus cierpi w mistyczny sposób. Nie pozwalamy bowiem, aby Jego Święty Duch umacniał jedność Jego Rodziny, dla której Jezus cierpiał Mękę, umarł i zmartwychwstał. Czy gdyby w naszej mocy była sposobność zjednoczenia dat Wielkanocy tak, aby Chrześcijanie na całym świecie mogli być zjednoczeni celebrując Zmartwychwstanie, zrobilibyśmy to?

Jeśli odpowiesz "tak" na to pytanie, to proszę czytaj dalej i wiedz, że możesz zaraz uczynić mały krok do przodu i sprawić, że Twój głos będzie słyszany i stanie się gestem mającym na celu uleczenie ran podzielenia, od których cierpi Kościół.

Zrób mały krok w kierunku jedności

Pierwszy krok: Podpisywana jest zbiorowa petycja z przewidywaną liczbą miliona podpisów.

Drugi krok: Z podpisaną petycją, będzie przygotowany oficjalny list dla zainteresowanych osób, będzie go można przedstawić Biskupom i duchownym o równorzędnych im stanowiskach w różnych wyznaniach, którzy mają wpływ na to, kiedy świętujemy Wielkanoc i zajmują się tą sprawą.

Na ile będzie ważny mój podpis i co osiągnie ta petycja?

Ponieważ strona OneDate skierowana jest głównie do osób świeckich po to, żeby poruszyć łaskę daną im przez chrzest, o której Bóg mówi przez św. Piotra 1 P 2,9-10, “Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła,wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.” To nie odbiera charyzmatów Boga Biskupom i duchownym o równorzędnych im stanowiskach w różnych wyznaniach, ale jest to łaska, dająca ludziom świeckim możliwość działania przez dary otrzymane od Boga podczas chrztu świętego, łaska, którą Bóg dał również Kościołowi.

“Obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy samego zjednoczenia swojego z Chrystusem - Głową. Wszczepieni bowiem przez chrzest w Ciało Mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa” Dekret o Apostolstwie Świeckich,3 - Sobór Watykański II.

Ta petycja Chrześcijan z całego świata jest też wyrazem ich apostolstwa w życiu Kościoła Chrystusa.

“ Chrystus Prorok wielki, który zarówno świadectwem życia, jak mocą słowa ogłosił Królestwo Ojca, pełni swe prorocze zadanie aż do pełnego objawienia się chwały - nie tylko przez hierarchię, która naucza w Jego imieniu i Jego władzą, ale także przez świeckich, których po to ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa(por. Dz 2,17-18, Ap 19,10)” Konstytucja dogmatyczna o Kościele (Lumen Gentium),35 - Sobór Watykański II.

Petycja ta jest także działaniem świeckich całego świata, wyrażającym prorocką funkcję, dzieloną razem z hierarchią w życiu Kościoła Chrystusa.

Dlatego właśnie jest konieczne nie tylko to, aby mieć dowód w postaci podpisów, ale i to, że petycja zostanie przedstawiona przez członków różnych wyznań hierarchom ich Kościołów, będących częścią całego Kościoła. Działanie to zostało podjęte z nadzieją, że posłuży duchownym jako dźwignia do dokonania zmian. Będą oni mieli dowód na to, że wśród ludu Chrystusa istnieje pragnienie jedności serca i celebrowania tego wielkiego święta jako jedna rodzina chrześcijańska, a nie jako rodzina podzielona.

Każda osoba, która podpisała petycję i wybrała opcję skontaktowania się z nią, będzie informowana pocztą email o zdobyciu kolejnych kamieni milowych, na przykład 10.000 podpisów, 100.000 podpisów. Kiedy osiągnięta zostanie liczba końcowa, osoby, które zgodziły się skontaktować z lokalnym biskupem lub z duchownym o równorzędnych mu stanowisku w innym wyznaniu, będą miały dostęp do oficjalnego listu od OneDate.org i będą mogły go dostarczyć konkretnym przywódcom Kościoła. Biskupi lub duchowni o równorzędnych im stanowiskach w innych wyznaniach mają największą potencjalną możliwość działania jako pośrednicy zmiany i ten głos ludzi Kościoła zostanie powierzony ich pieczy. Każda z tych osób będzie mogła wtedy uzyskać od Biskupa - lub od duchownego o równorzędnym mu stanowisku w innym wyznaniu - informację o postępie, jaki każdy uczynił. Kiedy każdy podąży tymi dwoma prostymi krokami, może to być prawdziwy głos jedności.

Proces kontaktowania się za pośrednictwem internetu ze środowiskami ekumenicznymi i z Kościołami oraz ze związanymi z nimi blogami jest pomocny w informowaniu o tej petycji przez zamieszczanie linków do tej strony.

Możesz pomóc przez zamieszczanie linków do tej strony oraz/lub poinformowanie swojego przyjaciela o tym, że petycja istnieje i że zachęcasz do jej podpisania.

Potrzeba też sposobów uzupełniających: informowania kościołów o ważności zjednoczenia dat Wielkanocy; ofiarowywania modlitw za przywódców religii chrześcijańskich, aby mieli siłę do zjednoczenia dat Wielkanocy w JEDNĄ DATĘ.

Na świecie żyją 2 miliardy Chrześcijan, Jezus dał nam wszystkim do odegrania jakąś rolę w pomocy przyniesienia im jedności. Przez podpisanie tej petycji za wspólnym celebrowaniem Wielkanocy przez wszystkich Chrześcijan, my, Chrześcijanie z całego świata możemy zrobić coś konkretnego, co pomoże przynieść pełną jedność Kościołowi, który Jezus ustanowił ponad 2000 lat temu.

Czytaj Dalej
Inspiracje za OneDate.org

Podpisz Teraz
Podpisz się pod petycją o wspólną datę Wielkanocy